अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.58

सबलैस्तैश्चतुर्भद्रं जन्याः स्निग्धा वरस्य ये

चतुर्भद्र (नपुं) = सबलचतुर्वर्गः. 2.7.58.1.1

जन्य (पुं) = वरपक्षीयः. 2.7.58.1.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue