अमरकोषसम्पद्

         

क्ष्माभृत् (पुं) == राजा

राजा राट्पार्थिवक्ष्माभृन्नृपभूपमहीक्षितः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.1.2.4

पर्यायपदानि
 राजा राट्पार्थिवक्ष्माभृन्नृपभूपमहीक्षितः॥
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥

 राज् (पुं)
 राज् (पुं)
 पार्थिव (पुं)
 क्ष्माभृत् (पुं)
 नृप (पुं)
 भूप (पुं)
 महीक्षित् (पुं)
 स्वामिन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 महीध्रे शिखरिक्ष्माभृदहार्यधरपर्वताः॥

 क्ष्माभृत् (पुं) - पर्वतः 2.3.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue