अमरकोषसम्पद्

         

महीक्षित् (पुं) == राजा

राजा राट्पार्थिवक्ष्माभृन्नृपभूपमहीक्षितः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.1.2.7

पर्यायपदानि
 राजा राट्पार्थिवक्ष्माभृन्नृपभूपमहीक्षितः॥
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥

 राज् (पुं)
 राज् (पुं)
 पार्थिव (पुं)
 क्ष्माभृत् (पुं)
 नृप (पुं)
 भूप (पुं)
 महीक्षित् (पुं)
 स्वामिन् (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue