अमरकोषसम्पद्

         

तरस् (नपुं) == सामर्थ्यम्

द्रविणं तरः सहोबलशौर्याणि स्थाम शुष्मं च 
क्षत्रियवर्गः 2.8.102.1.2

पर्यायपदानि
 द्रविणं तरः सहोबलशौर्याणि स्थाम शुष्मं च।
 शक्तिः पराक्रमः प्राणो विक्रमस्त्वतिशक्तिता॥

 द्रविण (नपुं)
 तरस् (नपुं)
 सहस् (नपुं)
 बल (नपुं)
 शौर्य (नपुं)
 स्थामन् (नपुं)
 शुष्म (नपुं)
 शक्ति (स्त्री)
 पराक्रम (पुं)
 प्राण (पुं)
अर्थान्तरम्
 शरीरस्था इमे रंहस्तरसी तु रयः स्यदः।

 तरस् (नपुं) - वेगः 1.1.64.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue