अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.102

द्रविणं तरः सहोबलशौर्याणि स्थाम शुष्मं च
शक्तिः पराक्रमः प्राणो विक्रमस्त्वतिशक्तिता

द्रविण (नपुं) = सामर्थ्यम्. 2.8.102.1.1

तरस् (नपुं) = सामर्थ्यम्. 2.8.102.1.2

सहस् (नपुं) = सामर्थ्यम्. 2.8.102.1.3

बल (नपुं) = सामर्थ्यम्. 2.8.102.1.4

शौर्य (नपुं) = सामर्थ्यम्. 2.8.102.1.5

स्थामन् (नपुं) = सामर्थ्यम्. 2.8.102.1.6

शुष्म (नपुं) = सामर्थ्यम्. 2.8.102.1.7

शक्ति (स्त्री) = सामर्थ्यम्. 2.8.102.2.1

पराक्रम (पुं) = सामर्थ्यम्. 2.8.102.2.2

प्राण (पुं) = सामर्थ्यम्. 2.8.102.2.3

विक्रम (पुं) = अतिपराक्रमः. 2.8.102.2.4

अतिशक्तिता (स्त्री) = अतिपराक्रमः. 2.8.102.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue