अमरकोषसम्पद्

         

तुमुल (नपुं) == रणव्याकुलता

नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले 
क्षत्रियवर्गः 2.8.106.2.3

पर्यायपदानि
 नियुद्धं बाहुयुद्धेऽथ तुमुलं रणसङ्कुले॥

 तुमुल (नपुं)
 रणसङ्कुल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 तुमुलं व्याकुले शब्दे शष्कुली कर्णपाल्यपि॥

 तुमुल (नपुं) - शब्दः 3.3.206.6
 तुमुल (नपुं) - व्याकुलम् 3.3.206.6
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue