अमरकोषसम्पद्

         

क्ष्वेडा (स्त्री) == योधानां सिंहनादः

क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्करिणां घटना घटा 
क्षत्रियवर्गः 2.8.107.1.1

पर्यायपदानि
 क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्करिणां घटना घटा।

 क्ष्वेडा (स्त्री)
 सिंहनाद (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्ष्वेडा वंशशलाकापि नाडी कालेऽपि षट्क्षणे।

 क्ष्वेडा (स्त्री) - वंशशलाका 3.3.43.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue