अमरकोषसम्पद्

         

घटा (स्त्री) == हस्तिसङ्घः

क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्करिणां घटना घटा 
क्षत्रियवर्गः 2.8.107.1.4

पर्यायपदानि
 क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्करिणां घटना घटा।

 घटना (स्त्री)
 घटा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 कम्बुग्रीवा त्रिरेखा सावटुर्घाटा कृकाटिका॥

 घटा (स्त्री) - ग्रीवायामुन्नतभागः 2.6.88.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue