अमरकोषसम्पद्

         

क्रन्दन (नपुं) == स्पर्धया योधनामाह्वानम्

क्रन्दनं योधसंरावो बृंहितं करिगर्जितम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.107.2.1

पर्यायपदानि
 क्रन्दनं योधसंरावो बृंहितं करिगर्जितम्॥

 क्रन्दन (नपुं)
 योधसंराव (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्रन्दने रोदनाह्वाने वर्ष्म देहप्रमाणयोः॥

 क्रन्दन (नपुं) - आह्वानम् 3.3.123.2
 क्रन्दन (नपुं) - रोदनम् 3.3.123.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue