अमरकोषसम्पद्

         

पटह (पुं) == युद्धपटहः

विस्फारो धनुषः स्वानः पताहाडम्बरो समौ 
क्षत्रियवर्गः 2.8.108.1.2

पर्यायपदानि
 विस्फारो धनुषः स्वानः पताहाडम्बरो समौ।

 पटह (पुं)
 आडम्बर (पुं)
अर्थान्तरम्
 आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्कोणो वीणादि वादनम्॥

 पटह (पुं-नपुं) - पटहः 1.7.6.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue