अमरकोषसम्पद्

         

आडम्बर (पुं) == युद्धपटहः

विस्फारो धनुषः स्वानः पताहाडम्बरो समौ 
क्षत्रियवर्गः 2.8.108.1.3

पर्यायपदानि
 विस्फारो धनुषः स्वानः पताहाडम्बरो समौ।

 पटह (पुं)
 आडम्बर (पुं)
अर्थान्तरम्
 आडम्बरस्तूर्यरवे गजेन्द्राणां च गर्जिते॥

 आडम्बर (पुं) - हस्तिगर्जनम् 3.3.168.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue