अमरकोषसम्पद्

         

दस्यु (पुं) == शत्रुः

द्विड्विपक्षाहितामित्रदस्युशात्रवशत्रवः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.11.1.5

पर्यायपदानि
 रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्द्वेषणदुर्हृदः॥
 द्विड्विपक्षाहितामित्रदस्युशात्रवशत्रवः।
 अभिघातिपरारातिप्रत्यर्थिपरिपन्थिनः॥

 रिपु (पुं)
 वैरिन् (पुं)
 सपत्न (पुं)
 अरि (पुं)
 द्विषत् (पुं)
 द्वेषण (पुं)
 दुर्हृद् (पुं)
 द्विष् (पुं)
 विपक्ष (पुं)
 अहित (पुं)
 अमित्र (नपुं)
 दस्यु (पुं)
 शात्रव (पुं)
 शत्रु (पुं)
 अभिघातिन् (पुं)
 पर (पुं)
 अराति (पुं)
 प्रत्यर्थिन् (पुं)
 परिपन्थिन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 चौरैकागारिकस्तेनदस्युतस्करमोषकाः॥

 दस्यु (पुं) - चोरः 2.10.24.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue