अमरकोषसम्पद्

         

प्रग्रह (पुं) == बन्दिशाला

प्रग्रहोपग्रहौ बन्द्यां कारा स्यात्बन्धनालये 
क्षत्रियवर्गः 2.8.119.1.1

पर्यायपदानि
 प्रग्रहोपग्रहौ बन्द्यां कारा स्यात्बन्धनालये।

 प्रग्रह (पुं)
 उपग्रह (पुं)
 वन्दी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 तुलासूत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रग्राहः प्रग्रहोऽपि च।

 प्रग्रह (पुं) - तुलासूत्रम् 3.3.238.1
 प्रग्रह (पुं) - प्रग्रहः 3.3.238.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue