अमरकोषसम्पद्

         

सुहृद् (पुं) == मित्रम्

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च 
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.2.3

पर्यायपदानि
 वयस्यः स्निग्धः सवया अथ मित्रं सखा सुहृत्।
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥

 मित्र (पुं)
 सखि (पुं)
 सुहृद् (पुं)
 सुहृद् (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue