अमरकोषसम्पद्

         

राष्ट्र (नपुं) == स्वभूमिः

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च 
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.2.5

पर्यायपदानि
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥

 राष्ट्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 मन्दिरं चाथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्यादुपद्रवे॥

 राष्ट्र (पुं-नपुं) - विषयः 3.3.184.2
 राष्ट्र (पुं-नपुं) - उपद्रवम् 3.3.184.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue