अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.184

पुरोऽधिकमुपर्यग्राण्यगारे नगरे पुरम्
मन्दिरं चाथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्यादुपद्रवे

अग्र (नपुं) = पुरोभागः. 3.3.184.1.1

अग्र (नपुं) = अधिकम्. 3.3.184.1.1

अग्र (नपुं) = उपरि. 3.3.184.1.1

पुर (नपुं) = गृहम्. 3.3.184.1.2

पुर (नपुं) = नगरम्. 3.3.184.1.2

मन्दिर (नपुं) = नगरम्. 3.3.184.2.1

राष्ट्र (पुं-नपुं) = विषयः. 3.3.184.2.2

राष्ट्र (पुं-नपुं) = उपद्रवम्. 3.3.184.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue