अमरकोषसम्पद्

         

भेद (पुं) == उपायाः

भेदो दण्डः साम दानमित्युपायचतुष्टयम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.20.2.1

पर्यायपदानि
 भेदो दण्डः साम दानमित्युपायचतुष्टयम्॥

 भेद (पुं)
 दण्ड (पुं)
 सामन् (नपुं)
 दान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 भेदोपजापावुपधा धर्माद्यैर्यत्परीक्षणम्॥

 भेद (पुं) - भेदः 2.8.21.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue