अमरकोषसम्पद्

         

छन्न (वि) == विजनः

विविक्तविजनच्छन्ननिःशलाकास्तथा रहः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.22.2.3

पर्यायपदानि
 विविक्तविजनच्छन्ननिःशलाकास्तथा रहः॥
 रहश्चोपांशु चालिङ्गे रहस्यं तद्भवे त्रिषु।

 विविक्त (वि)
 विजन (वि)
 छन्न (वि)
 निःशलाक (वि)
 रहस् (नपुं)
 रहस् (अव्य)
 उपांशु (अव्य)
अर्थान्तरम्
 ज्ञप्तस्तु ज्ञापितो छन्नश्छादिते पूजितेऽञ्चितः।

 छन्न (वि) - आच्छादितः 3.1.98.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue