अमरकोषसम्पद्

         

अववाद (पुं) == आज्ञा

अववादस्तु निर्देशो निदेशः शासनं च सः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.25.2.1

पर्यायपदानि
 अववादस्तु निर्देशो निदेशः शासनं च सः॥
 शिष्टिश्चाज्ञा च संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः।

 अववाद (पुं)
 निर्देश (पुं)
 निदेश (पुं)
 शासन (नपुं)
 शिष्टि (स्त्री)
 आज्ञा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अवर्णाक्षेपनिर्वादपरीवादापवादवत्।

 +अववाद (पुं) - जुगुप्सा 1.6.13.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue