अमरकोषसम्पद्

         

कट (पुं) == गजगण्डः

गण्डः कटो मदो दानं वमथुः करशीकरः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.37.1.2

पर्यायपदानि
 गण्डः कटो मदो दानं वमथुः करशीकरः।

 गण्ड (पुं)
 कट (पुं)
अर्थान्तरम्
 कटो ना श्रोणिफलकं कटिः श्रोणिः ककुद्मती।
 स्यूतप्रसेवौ कण्डोलपिटौ कटकिलिञ्जकौ॥

 कट (पुं) - कटीफलकः 2.6.74.1
 कट (पुं) - वंशादिविकारः 2.9.26.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue