अमरकोषसम्पद्

         

दान (नपुं) == मदजलम्

गण्डः कटो मदो दानं वमथुः करशीकरः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.37.1.4

पर्यायपदानि
 गण्डः कटो मदो दानं वमथुः करशीकरः।

 मद (पुं)
 दान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 त्यागो विहापितं दानमुत्सर्जनविसर्जने।
 भेदो दण्डः साम दानमित्युपायचतुष्टयम्॥

 दान (नपुं) - दानम् 2.7.29.1
 दान (नपुं) - उपायाः 2.8.20.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue