अमरकोषसम्पद्

         

घोणा (स्त्री) == अश्वनासिका

गतयोऽमूः पञ्च धारा घोणा तु प्रोथमस्त्रियाम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.49.1.2

पर्यायपदानि
 गतयोऽमूः पञ्च धारा घोणा तु प्रोथमस्त्रियाम्।

 घोणा (स्त्री)
 प्रोथ (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 क्लीबे घ्राणं गन्धवहा घोणा नासा च नासिका॥

 घोणा (स्त्री) - नासिका 2.6.89.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue