अमरकोषसम्पद्

         

महामात्र (पुं) == प्रधानोद्योगस्थाः

महामात्राः प्रधानानि पुरोधास्तु पुरोहितः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.5.1.1

पर्यायपदानि
 महामात्राः प्रधानानि पुरोधास्तु पुरोहितः।

 महामात्र (पुं)
 प्रधान (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue