अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.5

महामात्राः प्रधानानि पुरोधास्तु पुरोहितः
द्रष्टरि व्यवहाराणां प्राड्विवाकाक्षदर्शकौ

महामात्र (पुं) = प्रधानोद्योगस्थाः. 2.8.5.1.1

प्रधान (नपुं) = प्रधानोद्योगस्थाः. 2.8.5.1.2

पुरोधस् (पुं) = धर्माध्यक्षः. 2.8.5.1.3

पुरोहित (पुं) = धर्माध्यक्षः. 2.8.5.1.4

प्राड्विवाक (पुं) = न्यायाधीशः. 2.8.5.2.1

अक्षदर्शक (पुं) = न्यायाधीशः. 2.8.5.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue