अमरकोषसम्पद्

         

पत्र (नपुं) == वाहनम्

सर्वं स्याद्वाहनं यानं युग्यं पत्रं च धोरणम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.58.1.4

पर्यायपदानि
 सर्वं स्याद्वाहनं यानं युग्यं पत्रं च धोरणम्।

 वाहन (नपुं)
 यान (नपुं)
 युग्य (नपुं)
 पत्र (नपुं)
 धोरण (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्।
 गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम्।

 पत्र (नपुं) - पत्रम् 2.4.14.1
 पत्र (नपुं) - पक्षिपक्षः 2.5.36.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue