अमरकोषसम्पद्

         

कञ्चुक (पुं) == चोलकादिसन्नाहः

कञ्चुको वारबाणोऽस्त्री यत्तु मध्ये सकञ्चुकाः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.63.1.1

पर्यायपदानि
 कञ्चुको वारबाणोऽस्त्री यत्तु मध्ये सकञ्चुकाः।

 कञ्चुक (पुं)
 वारबाण (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 समौ कञ्चुकनिर्मोकौ क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्॥

 कञ्चुक (पुं) - सर्पत्वक् 1.8.9.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue