अमरकोषसम्पद्

         

जिष्णु (पुं) == जयशीलः

शूरो वीरश्च विक्रान्तो जेता जिष्णुश्च जित्वरः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.77.1.5

पर्यायपदानि
 शूरो वीरश्च विक्रान्तो जेता जिष्णुश्च जित्वरः।

 जेतृ (पुं)
 जिष्णु (पुं)
 जित्वर (पुं)
अर्थान्तरम्
 जिष्णुर्लेखर्षभः शक्रः शतमन्युर्दिवस्पतिः।

 जिष्णु (पुं) - इन्द्रः 1.1.42.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue