अमरकोषसम्पद्

         

कञ्चुकिन् (पुं) == अन्तःपुरस्य रक्षाधिकारी

सौविदल्लाः कञ्चुकिनः स्थापत्याः सौविदाश्च ते 
क्षत्रियवर्गः 2.8.8.2.2

पर्यायपदानि
 सौविदल्लाः कञ्चुकिनः स्थापत्याः सौविदाश्च ते॥

 सौविदल्ल (पुं)
 कञ्चुकिन् (पुं)
 स्थापत्य (पुं)
 सौविद (पुं)
अर्थान्तरम्
 लेलिहानो द्विरसनो गोकर्णः कञ्चुकी तथा।

 कञ्चुकिन् (पुं) - सर्पः 1.8.8.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue