अमरकोषसम्पद्

         

कोटि (स्त्री) == धनुषः अन्त्यभागः

कोटिरस्याटनी गोधातले ज्याघातवारणे 
क्षत्रियवर्गः 2.8.84.2.1

पर्यायपदानि
 कोटिरस्याटनी गोधातले ज्याघातवारणे॥

 कोटि (स्त्री)
 अटनी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 प्रासस्तु कुन्तः कोणस्तु स्त्रियः पाल्यश्रिकोटयः॥

 कोटि (स्त्री) - खड्गादिप्रान्तभागः 2.8.93.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue