अमरकोषसम्पद्

         

ज्या (स्त्री) == ज्या

लस्तकस्तु धनुर्मध्यं मोर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.85.1.4

पर्यायपदानि
 लस्तकस्तु धनुर्मध्यं मोर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः।

 मोर्वी (स्त्री)
 ज्या (स्त्री)
 शिञ्जिनी (स्त्री)
 गुण (पुं)
अर्थान्तरम्
 धरा धरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्या काश्यपी क्षितिः॥

 ज्या (स्त्री) - भूमिः 2.1.2.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue