अमरकोषसम्पद्

         

गुण (पुं) == ज्या

लस्तकस्तु धनुर्मध्यं मोर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.85.1.6

पर्यायपदानि
 लस्तकस्तु धनुर्मध्यं मोर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः।

 मोर्वी (स्त्री)
 ज्या (स्त्री)
 शिञ्जिनी (स्त्री)
 गुण (पुं)
अर्थान्तरम्
 शुल्बं वराटकं स्त्री तु रज्जुस्त्रिषु वटी गुणः।
 आरालिका आन्धसिकाः सूदा औदनिका गुणाः।
 मौर्व्यां द्रव्याश्रिते सत्वशौर्यसन्ध्यादिके गुणः।

 गुण (वि) - पाककर्ता 2.9.28.1
 गुण (पुं) - रज्जुः 2.10.27.1
 गुण (पुं) - रूपरसगन्धादयः 3.3.47.1
 गुण (पुं) - सत्वरजस्तमाः 3.3.47.1
 गुण (पुं) - शुक्लनीलादयः 3.3.47.1
 गुण (पुं) - सन्धिविग्रहादयः 3.3.47.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue