अमरकोषसम्पद्

         

दिग्ध (वि) == विषसम्बद्धबाणः

निरस्तः प्रहिते बाणे विषाक्ते दिग्धलिप्तकौ 
क्षत्रियवर्गः 2.8.88.1.2

पर्यायपदानि
 निरस्तः प्रहिते बाणे विषाक्ते दिग्धलिप्तकौ।

 दिग्ध (वि)
 लिप्तक (वि)
अर्थान्तरम्
 घ्राणघ्राते दिग्धलिप्ते समुदक्तोद्धृते समे।

 दिग्ध (वि) - लिप्तम् 3.1.90.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue