अमरकोषसम्पद्

         

अर्थिन् (पुं) == सेवकः

शण्ढो वर्षवरस्तुल्यौ सेवकार्थ्यनुजीविनः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.9.1.4

पर्यायपदानि
 शण्ढो वर्षवरस्तुल्यौ सेवकार्थ्यनुजीविनः।

 सेवक (पुं)
 अर्थिन् (पुं)
 अनुजीविन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 वनीयको याचनको मार्गणो याचकार्थिनौ॥

 अर्थिन् (वि) - याचकः 3.1.49.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue