अमरकोषसम्पद्

         

मेखला (स्त्री) == खड्गमुष्टिनिबन्धनम्

त्सरुः खड्गादिमुष्टौ स्यान्मेखला तन्निबन्धनम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.90.1.2

पर्यायपदानि
 त्सरुः खड्गादिमुष्टौ स्यान्मेखला तन्निबन्धनम्।

 मेखला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्त्रीकट्यां मेखला काञ्ची सप्तमी रशना तथा॥

 मेखला (स्त्री) - स्त्रीकटीभूषणम् 2.6.108.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue