अमरकोषसम्पद्

         

कोण (पुं) == खड्गादिप्रान्तभागः

प्रासस्तु कुन्तः कोणस्तु स्त्रियः पाल्यश्रिकोटयः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.93.2.3

पर्यायपदानि
 प्रासस्तु कुन्तः कोणस्तु स्त्रियः पाल्यश्रिकोटयः॥

 कोण (पुं)
 पाली (स्त्री)
 अश्रि (स्त्री)
 कोटि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्कोणो वीणादि वादनम्॥

 कोण (पुं) - वीणादिवादनम् 1.7.6.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue