अमरकोषसम्पद्

         

कोटि (स्त्री) == खड्गादिप्रान्तभागः

प्रासस्तु कुन्तः कोणस्तु स्त्रियः पाल्यश्रिकोटयः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.93.2.6

पर्यायपदानि
 प्रासस्तु कुन्तः कोणस्तु स्त्रियः पाल्यश्रिकोटयः॥

 कोण (पुं)
 पाली (स्त्री)
 अश्रि (स्त्री)
 कोटि (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 कोटिरस्याटनी गोधातले ज्याघातवारणे॥

 कोटि (स्त्री) - धनुषः अन्त्यभागः 2.8.84.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue