अमरकोषसम्पद्

         

चलित (नपुं) == प्रस्थितसैन्यः

स्यादासारः प्रसरणं प्रचक्रं चलितार्थकम् 
क्षत्रियवर्गः 2.8.96.1.4

पर्यायपदानि
 स्यादासारः प्रसरणं प्रचक्रं चलितार्थकम्।

 प्रचक्र (नपुं)
 चलित (नपुं)
अर्थान्तरम्
 वेल्लितप्रेङ्खिताधूतचलिताकम्पिता धुते।

 चलित (वि) - ईषत्कम्पितः 3.1.87.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue