अमरकोषसम्पद्

         

माक्षिक (नपुं) == पुष्पमधुः

मधु क्षौद्रं माक्षिकादि मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम् 
वैश्यवर्गः 2.9.107.2.3

पर्यायपदानि
 मधु क्षौद्रं माक्षिकादि मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्॥

 मधु (पुं)
 क्षौद्र (नपुं)
 माक्षिक (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue