अमरकोषसम्पद्

         

क्षेत्र (नपुं) == क्षेत्रम्

पुन्नपुंसकयोर्वप्रः केदारः क्षेत्रमस्य तु 
वैश्यवर्गः 2.9.11.1.3

पर्यायपदानि
 पुन्नपुंसकयोर्वप्रः केदारः क्षेत्रमस्य तु।

 वप्र (पुं-नपुं)
 केदार (पुं)
 क्षेत्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्याज्जटांशुकयोर्नेत्रं क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः॥

 क्षेत्र (नपुं) - पत्नी 3.3.180.2
 क्षेत्र (नपुं) - देहः 3.3.180.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue