अमरकोषसम्पद्

         

फाल (पुं) == लाङ्गलस्याधस्थलोहकाष्ठम्

निरीशं कुटकं फालः कृषको लाङ्गलं हलम् 
वैश्यवर्गः 2.9.13.2.3

पर्यायपदानि
 दात्रं लवित्रमाबन्धो योत्रं योक्त्रमथो फलम्।
 निरीशं कुटकं फालः कृषको लाङ्गलं हलम्॥

 फल (नपुं)
 निरीश (नपुं)
 कुटक (नपुं)
 फाल (पुं)
 कृषिक (पुं)
अर्थान्तरम्
 वाल्कं क्षौमादि फालं तु कार्पासं बादरं च तत्।

 फाल (वि) - कार्पासवस्त्रम् 2.6.111.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue