अमरकोषसम्पद्

         

कदम्बक (पुं) == सर्षपः

वनमुद्गे सर्षपे तु द्वौ तन्तुभकदम्बकौ 
वैश्यवर्गः 2.9.17.2.4

पर्यायपदानि
 वनमुद्गे सर्षपे तु द्वौ तन्तुभकदम्बकौ॥

 सर्षप (पुं)
 तन्तुभ (पुं)
 कदम्बक (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्त्रियां तु संहतिर्वृन्दं निकुरम्बं कदम्बकम्॥

 कदम्बक (नपुं) - समूहः 2.5.40.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue