अमरकोषसम्पद्

         

कुल्माष (पुं) == अर्धस्विन्नयवादिः

स्याद्यावकस्तु कुल्माषश्चणको हरिमन्थकः 
वैश्यवर्गः 2.9.18.2.2

पर्यायपदानि
 स्याद्यावकस्तु कुल्माषश्चणको हरिमन्थकः॥

 यावक (पुं)
 कुल्माष (पुं)
अर्थान्तरम्
 आरनालकसौवीरकुल्माषाभिषुतानि च।

 कुल्माष (नपुं) - काञ्जिकम् 2.9.39.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue