अमरकोषसम्पद्

         

उमा (स्त्री) == अतसी

स्त्रियौ कङ्गुप्रियङ्गू द्वे अतसी स्यादुमा क्षुमा 
वैश्यवर्गः 2.9.20.1.4

पर्यायपदानि
 स्त्रियौ कङ्गुप्रियङ्गू द्वे अतसी स्यादुमा क्षुमा।

 अतसी (स्त्री)
 उमा (स्त्री)
 क्षुमा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी॥

 उमा (स्त्री) - पार्वती 1.1.36.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue