अमरकोषसम्पद्

         

मृत (नपुं) == तण्डुलादियाचितः

द्वे याचितायाचितयोर्यथासंख्यं मृतामृते 
वैश्यवर्गः 2.9.3.1.1

पर्यायपदानि
 द्वे याचितायाचितयोर्यथासंख्यं मृतामृते।

 मृत (नपुं)
अर्थान्तरम्
 मृतप्रमीतौ त्रिष्वेते चिता चित्या चितिः स्त्रियाम्॥

 मृत (वि) - मृतः 2.8.117.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue