अमरकोषसम्पद्

         

कुट (पुं) == घटः

घटः कुटनिपावस्त्री शरावो वर्धमानकः 
वैश्यवर्गः 2.9.32.1.2

पर्यायपदानि
 पिठरः स्थाल्युखा कुण्डं कलशस्तु त्रिषु द्वयोः॥
 घटः कुटनिपावस्त्री शरावो वर्धमानकः।

 कलश (वि)
 घट (पुं)
 कुट (पुं)
 निप (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 अनोकहः कुटः शालः पलाशी द्रुद्रुमागमाः॥

 कुट (पुं) - वृक्षः 2.4.5.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue