अमरकोषसम्पद्

         

भाण्ड (नपुं) == पात्रम्

सर्वमावपनं भाण्डं पात्रामत्रं च भाजनम् 
वैश्यवर्गः 2.9.33.2.2

पर्यायपदानि
 सर्वमावपनं भाण्डं पात्रामत्रं च भाजनम्॥

 आवपन (नपुं)
 भाण्ड (नपुं)
 पात्र (नपुं)
 अमत्र (नपुं)
 भाजन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्याद्भाण्डमश्वाभरणेऽमत्रे मूलवणिग्धने।

 भाण्ड (नपुं) - अश्वभूषा 3.3.44.1
 भाण्ड (नपुं) - मूलवणिग्धनम् 3.3.44.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue