अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.33

कुतूः कृत्तेः स्नेहपात्रं सैवाल्पा कुतुपः पुमान्
सर्वमावपनं भाण्डं पात्रामत्रं च भाजनम्

कुतू (स्त्री) = चर्मनिर्मिततैलघृतादिपात्रम्. 2.9.33.1.1

कृत्ति (स्त्री) = चर्मनिर्मिततैलघृतादिपात्रम्. 2.9.33.1.2

कुतुप (पुं) = अल्पतैलघृतादिपात्रम्. 2.9.33.1.3

आवपन (नपुं) = पात्रम्. 2.9.33.2.1

भाण्ड (नपुं) = पात्रम्. 2.9.33.2.2

पात्र (नपुं) = पात्रम्. 2.9.33.2.3

अमत्र (नपुं) = पात्रम्. 2.9.33.2.4

भाजन (नपुं) = पात्रम्. 2.9.33.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue