अमरकोषसम्पद्

         

महौषध (नपुं) == शुण्ठी

कुस्तुम्बुरु च धान्याकमथ शुण्ठी महौषधम् 
वैश्यवर्गः 2.9.38.1.4

पर्यायपदानि
 कुस्तुम्बुरु च धान्याकमथ शुण्ठी महौषधम्।
 स्त्रीनपुंसकयोर्विश्वं नागरं विश्वभेषजम्॥

 शुण्ठी (स्त्री)
 महौषध (नपुं)
 विश्व (स्त्री-नपुं)
 नागर (नपुं)
 विश्वभेषज (नपुं)
अर्थान्तरम्
 शृङ्गी महौषधं चाथ क्षीरावी दुग्धिका समे।
 लतार्कदुद्रुमौ तत्र हरितेऽथ महौषधम्।

 महौषध (नपुं) - अतिविषा 2.4.100.1
 महौषध (नपुं) - लशुनम् 2.4.148.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue