अमरकोषसम्पद्

         

नागर (नपुं) == शुण्ठी

स्त्रीनपुंसकयोर्विश्वं नागरं विश्वभेषजम् 
वैश्यवर्गः 2.9.38.2.2

पर्यायपदानि
 कुस्तुम्बुरु च धान्याकमथ शुण्ठी महौषधम्।
 स्त्रीनपुंसकयोर्विश्वं नागरं विश्वभेषजम्॥

 शुण्ठी (स्त्री)
 महौषध (नपुं)
 विश्व (स्त्री-नपुं)
 नागर (नपुं)
 विश्वभेषज (नपुं)
अर्थान्तरम्
 मुस्तेऽपि पिठरं राजकशेरुण्यपि नागरम्॥

 नागर (नपुं) - राजकशेरुः 3.3.188.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue