अमरकोषसम्पद्

         

पिच्छिल (वि) == मण्डयुक्तदध्यादिः

स्यात्पिच्छिलं तु विजिलं संमृष्टं शोधितं समे 
वैश्यवर्गः 2.9.46.1.1

पर्यायपदानि
 स्यात्पिच्छिलं तु विजिलं संमृष्टं शोधितं समे।

 पिच्छिल (वि)
 विजिल (वि)
अर्थान्तरम्
 पिचुमन्दश्च निम्बेऽथ पिच्छिलागुरुशिंशपा।

 पिच्छिल (वि) - शिंशपा 2.4.62.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue